Общи условия

– Сумата на наема включва и Застраховка „Гражданска отговорност“
– За мотоциклета се оставя възстановим депозит в размер от 500 € и от 2000 €
– Съгласно условията на застраховката от 23:00 до 7:00 мотоциклетът трябва да се намира на охраняема територия. В противен случай покриването на щети, свързани с настъпили през това време злополуки, се поема от наемателя. При управление на мотоциклет под въздействието на алкохол и/или наркотици, наемателят носи пълна отговорност в случай на настъпили вреди.
– Начин на плащане: по банков път, в брой, с кредитна карта.
– При запазване на мотоциклет се извършва 100% предплащане.
– Минимален срок на наема: 24 часа.
– При задържане на мотоциклета с повече от 2 часа се начислява пълно плащане за нови 24 часа.
– За да запази мотоциклет, наемателят задължително представя паспорт, свидетелство за управление на МПС категория «А», както и демонстрира уменията са да управлява мотоциклета при неговото получаване.
– Минимална възраст на водача – 23 години.
– Минимален стаж с категория «А» – 2 години.
– Ограничение на пробега – 350 км/ден, всеки допълнителен километър – 0,50 евро без ДДС.
– Мотоциклетът може да се достави до всяка точка в България срещу допълнително заплащане.
– Мотоциклетът се предоставя на наемателя чист и с пълен резервоар, като следва да се върне в същото състояние, в противен случай сумата за направените разходи се покрива от депозита.
– При наем на мотоциклет за повече от 2 седмици – цената се договаря допълнително.

ИЗВАДКА ОТ ДОГОВОРА С КЛИЕНТ, ОПИСВАЩА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

Чл.6.1.1. Общите условия са част от този договор и договор за заем за послужване ползване на моторно превозно средство /мотоциклет/ от дата …………2020г. сключени между “КХЛ мото Травел” ЕООД (организатор) и пътника (клиенти).

Чл.6.1.2. Възложителят – клиентът може да заяви участие и писмено по електронна поща на Изпълнителя – организатор. Договорът е валиден само след изпращане на писмено потвърждение за резервация от организатора.

Чл.6.1.3. Подписвайки този договор Възложителят – клиентът освобождава от отговорност Изпълнителя – организатор по отношение злополуки при възникнали във връзка с използването на мотоциклета.
Чл.6.2.1. Депозит и окончателно плащане.

Чл.6.2.2. С потвърждението за резервация Възложителят – клиентът получава фактура издадена от Изпълнителя – организатор. Изпълнителят – организатор си запазва правото да се откаже от предоставянето на услуги в случай на забавяне на плащането от страна на Възложителя – клиент.

Чл.6.2.3. Непосочени индивидуални услуги, които Възложителят – клиентът заяви при подписване на този договора или по време на тура, се заплащат допълнително.

Чл.6.2.4. Промените в посочените маршрути или нощувки не се считат за промени в резервираните услуги, освен ако промяната е значителна и не засяга цялостната организация на резервираното пътуване.

Чл.6.3.1. Възложителят – клиентът може да отмени пътуването по всяко време преди заминаване с писмена декларация. Решаващо тук е получаването на декларацията за оттегляне. В случай на анулиране от Възложителя – клиент, Изпълнителят – организатор може да поиска такси за анулиране на фиксирана такса, които се изчисляват, както следва от цената на пътуването:
– до 45 дни преди отпътуване: без неустойки
– от 44 до 41 дни преди отпътуване: 20% от цената на тура
– от 40 до 30 дни преди отпътуване: 50% от цената на тура
– от 29 до 15 дни преди отпътуване: 75% от цената на тура
– по-малко от 14 дни преди отпътуване: 100% от цената на тура

Чл.6.3.2. Цената на пътуването е общата сума на всички услуги, таксувани за Възложителят – клиентът от Изпълнителя – организатор (цена на тур, наем на мотоциклет и т.н.).

Чл.6.3.3. Ако Възложителя – клиент не се появи или закъснее за отпътуване, заплатената от него цена няма да му бъде възстановена. Ако той пропусне връщането, той сам трябва да организира връщането. В този случай Възложителя – клиент не може да има претенции към Изпълнителя – организатор. Промени на дати за тур и туристически дестинации е възможно само чрез отказ от съществуващ договор и последваща нова регистрация.

Чл.6.4.1. Ако обиколката/тура не е резервирана от минимум петима участници, Изпълнителят – организатор може да отмени тура до 40 дни преди заминаването. В този случай Възложителя – клиент ще бъде уведомен незабавно и вече заплатените от него суми ще му бъдат възстановени изцяло. Други претенции не могат да съществуват.

Чл.6.4.2. Ако обиколката/турът трябва да бъде отменен по причини извън контрола на Изпълнителя – организатор (форсмажорни обстоятелства, стачки, терористични атаки, аварии, болест или злополука на гидове, катастрофи и др.), ще бъде направено пълно възстановяване на сумите, които Възложителя – клиент е заплатил. Други претенции не могат да съществуват.

Чл.6.4.3. Изпълнителят – организатор си запазва правото да анулира текуща обиколка/тур поради посочените по-горе причини. В такъв случай се извършва пропорционално възстановяване на цената на пътуването на неизплатените дни за пътуване/тур (без разходите за самолетни билети). Други претенции не могат да съществуват.

Чл.6.4.4. Индивидуалните участници могат да бъдат изключени от тура от Изпълнителя – организатор и неговите упълномощени гидове в случай на недисциплинирано, опасно или смущаващо поведение по време на обиколката, както и в случай на неспазване на правилата за движение. В резултат на това мотоциклетът под наем се връща и няма да бъдат възстановявани суми за тура и/или ползването на мотоциклета.

Чл.6.4.5. Ако Възложителят – клиент прекрати предсрочно обиколката по някаква причина, той не може да има претенции за възстановяване на фактурираните му услуги от Изпълнителя – организатор.

Чл.6.4.6. Ако Възложителят – клиент прекрати обиколката по уважителна причина, напр. поради болест или злополука, сериозно заболяване или смърт на близък роднина, Изпълнителят – организатор ще се стреми да бъде максимално полезен при организирането на връщането на Възложителят – клиент. Последния не може да има претенции за възстановяване на фактурираните му услуги от Изпълнителя – организатор.

Чл.6.5.1. Възложителят – клиент отговаря за спазването на съответните правила за движение. Всеки участник се вози на свой риск и носи отговорност в рамките на правната отговорност за щети, които нанася на други пътници или други участници в движението. Това важи и ако Възложителят – клиент следва гида. Всеки участник трябва да адаптира своя стил на шофиране към принципа на собствената си безопасност.

Чл.6.5.2. Туристическият гид предоставя само приблизителен маршрут, като Възложителят – клиент следва този маршрут по своя преценка и отговорност и е длъжен да адаптира своя стил на шофиране към преобладаващите условия и собствените си шофьорски умения. Ако Възложителят – клиент не е в състояние да следва маршрута, той трябва да спре пътуването и незабавно да информира гида.

Чл.6.5.3. Единствено и само Възложителят – клиент носи отговорност за правилното съхранение на линчния си багаж в помощния микробус. Отговорност на “КХЛ мото Травел” ЕООД в този случай е изключена.

Чл.6.5.4. Изпълнителят – организатор не носи отговорност за загуба или повреда на лични ценности, документи и електронни устройства на Възложителят – клиент, участник в турнето/тура по време на тура.

Чл.6.5.5. Възложителят – клиент е отговорен за спазването на приложимите разпоредби и закони по отношение на паспорт, виза, здравеопазване и шофиране за посетените страни.

Чл.6.5.6. Ако Възложителят – клиент не може да започне пътуването поради неспазване на подобни разпоредби или ако трябва да го отмени преждевременно поради тази причина, Изпълнителят – организатор се освобождава от каквато и да е отговорност и не е длъжен да възстановява извършените плащания от Възложителя – клиент.

Чл.6.5.6. При извършване на резервацията за услугата Възложителят – клиент декларира, че има валидно свидетелство за управление на МПС, което ще се използва на тура и че притежава необходимите шофьорски умения, за да може безопасно да управлява това превозно средство по маршрута на обиколката

Чл.6.5.7. Ако след извършване на резервацията и преди заминаване се окаже, че Възложителят – клиент няма валидна шофьорска книжка за времетраенето на пътуването, Изпълнителят – организатор се освобождава от по-нататъшно изпълнение на договора, като прилага тарифите за анулиране, посочени по – горе в чл.6.3.1.

Чл.6.5.8. Ако след отпътуване се установи, че Възложителят – клиент няма валидно свидетелство за управление на МПС за времетраенето на пътуването или не притежава необходимите шофьорски умения, за да може безопасно да управлява превозното средство по маршрута на пътуването, тогава се прилага разпоредбата на чл.6.4.6.

Чл.7.1.1. Доброто общо здравословно състояние е предпоставка за участието в турнето/тура. Участниците в обиколката, които не отговарят на тези изисквания, могат да бъдат изключени от участие в цялата обиколка или отделни етапи на турнето, без претенции срещу Изпълнителят – организатор.

Чл.7.1.2. На Възложителят – клиент в обиколката не е позволено през деня, доколкото все още е необходимо да шофира превозното средство, да приема алкохолни напитки или лекарства или други средства, които влияят върху способността за шофиране. Това важи и за клиентите, които участват в пътуването/тура като пътници. Ако в края на дневната обиколка се приемат алкохол, лекарства и други смущаващи вещества, Възложителят – клиент трябва да гарантира, че състоянието, влияещо върху способността за шофиране, вече не е налице в началото на обиколката на следващата сутрин. В случай на неспазване, се прилага разпоредбата на чл.6.4.6.

Чл.7.1.3. В рамките на задължението да се грижи за разумен бизнесмен, Изпълнителят – организатор носи отговорност за добросъвестната подготовка на пътуването/тура, внимателния мониторинг и подбор на доставчиците на услуги и правилното изпълнение на договорената услуга.

Чл.7.1.4. Отговорността на Изпълнителя – организатор е изключена или ограничена, доколкото се дължи на законовите разпоредби, които трябва да се прилагат към услугите, които се предоставят от доставчик на услуги, чиято отговорност също е изключена или ограничена.

Чл.7.1.5. Отговорността на Изпълнителя – организатор във всеки случай, по каквато и да е причина, е ограничена до размера на удвоената цената на тура/пътуването, доколкото вредата на Възложителя – клиент не е нанесена умишлено или поради груба небрежно от Изпълнителя – организатор или доколкото Изпълнителят – организатор е отговорен за вредите, нанесени на пътника единствено по вина на доставчик на услуги.

Чл.7.1.6. Отговорността за забавяне по маршрута е изключена. Освен това Изпълнителят – организатор не носи отговорност, по-специално за пътни произшествия. При тази форма на приключенски туризъм (пътуване) всеки участник в турнето е отговорен и ще е отговорен за собствените си действия и особено за своя стил на шофиране и избор на маршрут, както и за оценката на собствените си способности, дори ако следва гида.

Чл.7.1.7. Всеки пътник се съгласява, че собствениците, организаторите и представителите на организатора не носят отговорност за личната безопасност и не носят отговорност, индивидуално или съвместно, за инциденти, свързани с изпълнението или участието в обиколката, които водят до нараняване, смърт или причиняване на щети на Възложителя – клиент негово имущество, семейството му, неговите наследници или правоприемници.

Чл.7.1.8. В зависимост от сезона и метеорологичните условия, Изпълнителят – организатор си запазва правото да променя маршрута на обиколката и по този начин нощувките според изискванията.

Чл.7.1.8. Изпълнителят – организатор не носи отговорност за лоши метеорологични условия. При това положение Възложителя – клиент няма право на възстановяване на цената за тур и наем.

Чл.7.1.9. Предлаганите хотели и места за настаняване са специфични за страната и имат добър стандарт. Ако не е възможно да се стигне до хотелите по местоназначение поради метеорологични условия или други влияния извън контрола на Изпълнителя – организатор, няма да се счита че той е нанесъл щети. Допълнителните разходи в този случай ще се за сметка на Възложителя – клиент.

Чл.8.1.1. Участниците в обиколката/тура, които участват в обиколка организирана от Изпълнителят – организатор със собствено превозно средство, са отговорни за законосъобразното и технически безупречно състояние на мотоциклета си и за необходимите документи за превозно средство, както и за необходимата застраховка на превозното средство.

Чл.8.1.2. Пътувания с превозни средства, предоставени от Изпълнителя – организатор, извън посочения от него маршрут, не са разрешени. По същия начин е забранено неправилното използване на превозното средство под наем. Възложителя – клиент носи отговорност за щетите, причинени от неразрешено шофиране извън пътя и неправилна употреба в пълен размер и без ограничение.

Чл.8.1.3. Изпълнителят – организатор препоръчва на Възложителя – клиент да закупи застраховка за пътуване за такси за анулиране, злополука, болест, кражба, отговорност и правна защита.

Чл.8.1.4. Снимките, слайдовете и видеоклиповете, направени по време на обиколките/тура от представители на Изпълнителят – организатор, са собственост и са предмет на авторските права на “КХЛ мото Травел” ЕООД. “КХЛ мото Травел” ЕООД има право да използва този материал за рекламни цели, дори ако Възложителя – клиент е разпознаваем, без това да доведе до допълнителни разходи за Възложителя – клиент.

Чл.8.1.5. Ако въпреки грижата на Изпълнителя – организатор при планирането и изпълнението на туровете, Възложителя – клиент има основания да се оплаче, той трябва незабавно да уведоми Изпълнителя – организатор. Той може да бъде направено в офиса на Изпълнителя – организатор през работно време. Претенции срещу Изпълнителя – организатор трябва да бъдат предявени в рамките на до 30 дни след края на пътуването/тура. След тази дата могат да се предявите претенции само ако не се дължат на виновно поведение от страна на Възложителя – клиент. Претенции могат да бъдат заявявани само от Възложителя – клиент и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

    Изпратете ни вашите контакти и ние ще ви помогнем да направите заявка